Analyzing please wait...

Bookclub | Bookclub.ua

Êíèæêîâèé Êëóá. Êëóá ѳìåéíîãî Äîçâ³ëëÿ. Êíèæêîâèé ³íòåðíåò-ìàãàçèí. ÊÑÄ

Bookclub.ua stats overview

Bookclub.ua can earn about $223.00 daily income from traffic. The estimated value of website is $155,208. bookclub.ua has a global traffic rank of #85,155 and receives about 19,563 unique visitors per day. IP address of bookclub.ua is 62.149.25.100, which is located in Ukraine and registered to 7heaven LLC. Furthermore, bookclub.ua registered with .ua top-level domain extension.

 
Updated 3 months ago, on 08 June 2020

Bookclub.ua Traffic and Ranking

bookclub.ua thumbnail
Daily Income$223.00
Website Value$155,208.00
Alexa Rank85,155
Daily Unique Visitors19,563
Daily Page views117,378
Backlinks329
Website Speed2.531 Seconds (69% are faster )
SHARE/COPY LINK

Bookclub.ua Meta Information

Title
Êíèæêîâèé Êëóá. Êëóá ѳìåéíîãî Äîçâ³ëëÿ. Êíèæêîâèé ³íòåðíåò-ìàãàçèí. ÊÑÄ
description
Êíèæêîâèé Êëóá «Êëóá ѳìåéíîãî Äîçâ³ëëÿ». ÊÑÄ. Êíèæêîâèé ³íòåðíåò-ìàãàçèí: êíèãè ð³çíèõ æàíð³â, åëåêòðîíí³ êíèãè, ïîäàðóíêîâ³ âèäàííÿ, äèòÿ÷à ë³òåðàòóðà, áåñòñåëåðè, òîâàðè äëÿ äîçâ³ëëÿ.
keywords
êíèæêîâèé êëóá, äîñóã, äîçâ³ëëÿ, îòäûõ, â³äïî÷èíîê, êíèãè, äåòåêòèâè, ðîìàíè, êëàñèêà, ë³òåðàòóðà, êóïèòè êíèãó, CD, mp3, àóä³î, êàñåòè, äèòÿ÷³ êíèãè, äåòñêèå êíèãè, ñëîâàðè, ñëîâíèè, ñïðàâî÷íèê, äîâ³äíèêè, ³íòåðíåò-ìàãàçèí, DVD
google-site-verification
JbShjWQ1qHUjNQ8EGC3rtPT3kvw6iHjIpsqOufGSjlY
viewport
width=device-width
Important HTML Tags
 • H12
 • H21
 • H31
 • H40
 • STRONG4
 • A258
 • IMG41
Page Size
228Kb
Http Header
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Mon, 08 Jun 2020 05:32:47 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.6.40
Location: https://bookclub.ua/
Content-Length: 228
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
HTTP/1.1 200 OK
X-Powered-By: PHP/5.6.40
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=chea35m9aote2tfj1ut7242ru2; path=/
Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Bookclub.ua DNS records

Host Type Class TTL Extra
bookclub.ua A IN 3599 Ip: 62.149.25.100
bookclub.ua NS IN 3599 Target: ns.flc-bookclub.com
bookclub.ua NS IN 3599 Target: ns.secondary.net.ua
bookclub.ua NS IN 3599 Target: ns1.flc-bookclub.com
bookclub.ua NS IN 3599 Target: ns1.bookclub.ua
bookclub.ua SOA IN 3600 Mname: ns.flc-bookclub.com
Rname: hostmaster.flc-bookclub.com
Serial: 2019082001
Refresh: 3600
Retry: 1800
Expire: 1209600
Minimum-ttl: 3600
bookclub.ua MX IN 3600 Pri: 1
Target: pilot.bookclub.ua
bookclub.ua TXT IN 3600 Txt: v=spf1 a:pilot.bookclub.ua -all
Entries: v=spf1 a:pilot.bookclub.ua -all
bookclub.ua TXT IN 3600 Txt: MS=ms31766319
Entries: MS=ms31766319
bookclub.ua TXT IN 3600 Txt: google-site-verification=8bGSfJr7ElKm2htR1EADxaFP5FS38H3AUf8nRnT6Xk8
Entries: google-site-verification=8bGSfJr7ElKm2htR1EADxaFP5FS38H3AUf8nRnT6Xk8

Bookclub.ua server IP location

IP Address 62.149.25.100
Reverse DNS / Hostname / PTR bookclub.vds.colocall.com
City Kyiv
Region Kyiv city
Country ua    Ukraine (UA)
Organization / ISP 7heaven LLC
Latitude / Longitude 50.4501, 30.5234
Zipcode / Postcode 02000
TimeZone Europe/Kiev (+0300)
Calling Code +380
Currency UAH
Languages uk, ru-UA, rom, pl, hu
ASN AS15497

Bookclub.ua Inpage Analysis

H1 Headings: 2 H2 Headings: 1
H3 Headings: 1 H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: 5 H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: 41
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: -

Bookclub.ua Alexa Daily Global Rank Trend

Alexa Daily Global Rank Trend

Bookclub.ua Alexa Search Traffic Rank

Alexa Search Traffic Rank

Bookclub.ua Alternative Domain Names

www.bookclub.com www.bookclub.net
www.bookclub.org www.bookclub.info
www.bookclub.edu www.bookclub.top
www.bookclub.xyz www.bookclub.oline
www.bookclub.loan www.bookclub.club
www.bookclub.vip www.bookclub.site
www.bookclub.best www.bookclub.io
www.bookclub.live www.bookclub.ltd
www.bookclub.cc www.bookclub.is

Bookclub.ua Whois

% Request from 63.250.38.185
% This is the Ukrainian Whois query server #A.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain:      bookclub.ua
dom-public:    NO
license:     35098
mnt-by:      ua.teleportsv
nserver:     ns1.flc-bookclub.com
nserver:     ns1.sovamnet.com
nserver:     ns.flc-bookclub.com
nserver:     ns.secondary.net.ua
status:      ok
created:     2003-11-06 17:57:52+02
modified:     2019-10-16 11:55:22+03
expires:     2020-11-06 17:57:52+02
source:      UAEPP

% Registrar:
% ==========
registrar:    ua.teleportsv
organization:   PjSC "DATAGROUP"
organization-loc: п÷я─п░п╒ "п■п░п╒п░п⌠п═пёп÷"
url:       https://www.datagroup.ua/
city:       Kharkiv
country:     UA
abuse-email:   hostmaster@teleportsv.net
abuse-phone:   +380445380008
abuse-postal:   Ukraine 61002 Kharkiv Mironosytska, 44, fl. 1
abuse-postal-loc: пёп╨я─п╟я≈пҐп╟ 61002 п╔п╟я─п╨я√п╡ п╡я┐п╩. п°п╦я─п╬пҐп╬я│п╦я├я▄п╨п╟, п╠. 44, п©п╬п╡. 1
source:      UAEPP

% Registrant:
% ===========
person:      Bookclub Family Leisure Club
organization:   Bookclub Family Leisure Club
e-mail:      hostmaster@bookclub.ua
address:     Gagarina 20a
address:     KHARKOV
postal-code:   61140
country:     UA
country-loc:   UA
phone:      +380.577838890
fax:       +380.577838888
mnt-by:      ua.teleportsv
status:      ok
status:      linked
created:     2014-03-31 17:26:58+03
source:      UAEPP


% Administrative Contacts:
% =======================
person:      Bookclub Family Leisure Club
organization:   Bookclub Family Leisure Club
e-mail:      hostmaster@bookclub.ua
address:     Gagarina 20a
address:     KHARKOV
postal-code:   61140
country:     UA
country-loc:   UA
phone:      +380.577838890
fax:       +380.577838888
mnt-by:      ua.teleportsv
status:      ok
status:      linked
created:     2014-03-31 17:08:20+03
source:      UAEPP


% Technical Contacts:
% ===================
person:      Bookclub Family Leisure Club
organization:   Bookclub Family Leisure Club
e-mail:      hostmaster@bookclub.ua
address:     Gagarina 20a
address:     KHARKOV
postal-code:   61140
country:     UA
country-loc:   UA
phone:      +380.577838890
fax:       +380.577838888
mnt-by:      ua.teleportsv
status:      ok
status:      linked
created:     2014-03-31 17:08:20+03
source:      UAEPP


person:      PJSC "DATAGROUP"
person-loc:    п÷я─п░п╒ "п■п░п╒п░п⌠п═пёп÷"
organization:   PJSC "DATAGROUP"
organization-loc: п÷я─п░п╒ "п■п░п╒п░п⌠п═пёп÷"
e-mail:      hostmaster@teleportsv.net
address:     Mironositskaya 44 ground floor
address:     KHARKOV
postal-code:   61002
country:     UA
address-loc:   п°п╦я─п╬пҐп╬я│п╦я├п╨п╟я▐ 44 1 я█я┌п╟пІ
address-loc:   п╔п░п═п╛п п·п▓
postal-code-loc: 61002
country-loc:   UA
phone:      +380.577660001
fax:       +380.577660033
mnt-by:      ua.teleportsv
status:      ok
status:      linked
created:     2014-03-31 17:09:26+03
source:      UAEPP% Query time:   14 msec

Websites hosted on 62.149.25.100

Alexa Rank: 85,155

Daily Income: $223.00

Website Worth: $155,208.00

Recently Updated Websites